is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a MEY 1800.

ment als Capitein Lieutenant, denzelven te renvoyee. ren aan het Gewest, waarop hetzelve Traetement op den Staat van Oorlog is geadfigneerd; terwyl voorts de verdere verzoeken hem Suppliant, voor als nog, en tot dat nopens de betaling der Oude Schulden van de gewezen Admiraliteits Collegien zal zyn gedisponeerd , worden gedeclineerd en gewezen van de hand;

Zullende hier van by Extract deezes worden kennis gegeven aan 't Uitvoerend Bewind.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreven alhier den 29. April laatstleden, fub No. '§£; daar by, ten gevolge van het 171. Art. der Staatsregeling, ter dispofitie van het Vertegenwoordigend Lichaam overleggende, de door het Departementaal Beftuur van de Eems, aan hetzelve Bewind ingezonden Requeste van de Kerk- en Arme-voogden van Engwierum ; met al. legatie van redenen, verzoekende restitutie van zekere ten Requeste gemelde aan den Lande abufivelyk betaalde fomma;

En gedecreteerd: de by voorfz. Misfive overgelegde Requeste en Bylage, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending van dezelve, daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

U geleezen eene Misfive van het ULvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreven alhieden 29. April laatstleden, fub No. «ff.- houdende, ingevolge van, en ter voldoeninge aan'net Decreet van den 24. der gemelde maande deszelfs confideratiën en advis op de Requeste van Noel en Abraham du G 3 Pré