Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S40 6 MEY rtob.

komende, te bevorderen, mede van tto4» wegf „oft worden gerestitueerd, ot wel, door het Gemeerite-Beftuur van het eerfte te betaalen termyn van Verponding ingehouden; • •

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van voorfz. Misfive te bepaalen op aanitaande Vrydag den 9. Mey.

Is geleezen eene Mhfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchieeven alhier, len ». deezer, 'fub. N°. §, houdende, ingevo ge van, en ter voldoening aan het Decreet.van den 19. Maart laatstleden, deszelfs favorabel adv», op de Requeste van H. A Rysterborgh, Caprem ter Zee da rhv, met overlegging eener menigte bewyzen, van ZOo hy Requestrant ver» eent, aan hem van wecen den Lande competeerde gelden, gedurende den tvd cfat by het commando in de #e« Inben gevoerd heeft , over % Lands VaamnVn de Kemphaan en de Vllgende Visch, verzogt h bbendc betaaling van dezelve prstenfiën en vergoeding van de door hem deswegens geleden fchade;

En is goedgevonden en verftaan , de tweede leezing van voorfz. Misfive te bepaalen op aanftaande maandag den 12. Mey.

Is geleezen eene Misfive van het UitvoerendBewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhie op beden, fub No 35; <^rby, na kennis.evirg, dat de Agent van Oorlog aan hetzelve Bewind berfcht had? dat de Generaal en Chef ^«"™Z langde,dat op den 15 deezer van hier naar den Bosch marcheerde, het Detachement van het vierde Regiment Dragonders, en hetzelve op den gemelden dag te doen vervangen door een Detachement van gely-

Sluiten