Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ MEY 1800. a4,

ke fterkte van het ren 'e Regiment Dragonders, verzrekende de toeftemming des Vertegenwoordigden Lichaams tot het voorfz. mouvement, ingevolge het 118. Art. der Acte van Staatsregeling;

En in aarmerkin? genomen zynde, dat niet te fpoedig kan worden gedisponeerd, omtrent alles, wat tot beweging van Troupes, ten dienfte van den Lande g«'fchicdtnde, fpeéteerd, heeft de Vergadering verklaard, dat er is onverwylde noodzaaklykheid; en voorts daxlyk befloten, het Uitvoerend bewind te authorifeeren, gelyk hetzelve geauthorifeerd wordt by deezen, om aan den GeneraJ en Chef Augerau te doen verleenen, de noodige toeftemming tot het hier boven omfchreeven mouvemenr; waarin; by extraét aeezes, aan het voornoemd Bewind zal worden kennis gegeven;

En zal dit Befluit, overeenkomftig het 60. Art. der Staatsregeling, rer bekragtiging worden gezonden nan de Tweede Kamer m-t en benevens vooriz. Misfive, in originali, ^zonder re/ümtie )

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreven alhier , den 2 deezer, fub N*>. *§; houdende, ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet van den 22. April laatstleden, deszelfs confideratiën en advis, opde Requeste van N. Tufink en Comp , Kooplieden te Amfieraam, daarby verzogt hebbende permisfie,om vyfen-wintig Va-en, wegende z-stien duizend Ponden Zeilgaaren, naar Lisfabon te verzenden;

En in aanmerking genomen zynde, dat het Commercieel belang van den Lande vorderd, dat deezen aangaande fpoedig worde gedisponeerd, heeft de Vergadering verklaard, dat er is onverwylde noodzaaklykheid, en voords, conform het advis van het boQ 3 ven-

Sluiten