Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

343 8 MEY i8do.

fchénKaperr^^^gevocrd by ^™Jl^\ man en Waar van Reeders zyn, de Burgers mar Ter Valet en Freckon, «^^^f^ alleguatie van redenen verzogt hebbende , permiJSe, om%en Lading fyn wit gefineerd Zout door een Franfche Kaper in den jaare 1799- in op Tezonden e6n door den Franfchen Commisfans der Marine voor goede prys verklaard , in zelve ten Lande uittevoeren, aan «kj^utetenjM in deeze Republiek te mogen verkoopen, metvryltel line van de Gewestelyke Lasten of Impofitien.

Fn is corform het advis van het bovengemeld Bewind goedg/vonden en verdaan der Requescra^framen verzoek , als fteunende op fautive gronden , miSzen te declineeren, en te wyzen van de handL En^ Extrac! deezes aan hetzelve Bewmd worden gezonden, tot informatie.

U geleezen eene Misfive van bet Uitvoerend BeVind der Bataaffche Republiek, gef^Jreeven ate den * deezer, lub N'. »; houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 16. Lr 1 laatstleden, deszelfs declinatoir advis op de Reïu te van Diaconen der Gereformeerde Kerk, alsme. Ie Regenten van het Weeshuis binnen Leeuwarden, dalers R. ran Lynden, en andere ngezetenen ïer Bataaffche Republiek* met alteguatie van.recbj „en verzogt hebbende, dat het Vertegenwoordigend J ichaam op de ten Requeste ampel gededuceerde red nenTheTnoodig reguard geliefde te flaan, en zo*, danfee voorziening te beraamen en daar te ftellen, Erdoor de Houders der Obiigatiën ten Lasten van tefvoormaallg Gewest Friesland, in het recht, dac Tv zo wel , ren aanzien van de aflösfing hunner op§sfchootene Gapitaalen , als van de voldoening def

Sluiten