is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 MEY 1800.

439

by Befiuit van den 24 February 1798. in handen der fe* creete Commisfie, tot het werk der Penfioenen gefield zynde, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis, heeft zy de eer om ter voldoening aan dien last, Uiieden te inforraeeren , dat uwe Gecommitteerden, ingezien hebbende het Generaal Rapport van 't Uitvoerend Bewind, over het werk der Militaire Penfioenen, daar in hebben aangetekend gevonden, dat de Requestrant aan het 5. en 6. Articul der Publicatie van den 7. April 1798. niet had voldaan; uit deeze aanteekening, vergeleken met de Documenten door den Requestrant by deszelfs voorig Request ingediend, is ook uwe Gecommitteerden gebleken, dat de Requestrant geenerlei bewyzen van zyn gedrag, geduurende den jaare

1786 en 1787 gehouden, noch ook eenig blyk dat by het gevraagd Penfioen nodig had,by dat Request geveegd heeft gehad, en mitsdien niet gezegd kon worden aan voorfclireve Articul te hebben voldaan, dat voornoemde Officier, wel is waar,by zyn voorig Request, op den 2c. Mey 1798. ingediend, te kennen geeft dat hy op den 26. Juny van dat jaar, aan de geheime Commisfie had ingezonden eenige (lukken , betrekkelyk't verkrygen van penfioen ; edoch zonder uittedrukken welke ftukken , of van wat aart, noch ook ter voldoening van welke Articulender gedagte Publicatie dezelve ftrekkende waren.

Dat Lntüsfchèn de Suppliant, by zyn laatfte en in dert hoofde deezes vermelde Request gewag maakt van eenige ftukken, welke hy onder anderen, ter voldoening van gemelde 5. en 6. Art. bereids (zoo hy zegt,) had ingediend, en welke beflaan zcude hebben in Certificaaten der Municipaliteiten van Breda, Gorinchem, Woudrichem en Dordrecht, wegens zyn gedrag in den jaare 1786 en

1787 gehouden, en verder in een Certificaat van 't Ambt of Gericht, onder wiens Jurisdictie hy woonachtig is , zyne huishoudelyke fituatie en bekrompene omftandigheden betreffende , waar in hy zich met zyne Vrouw en vyf Kinderen bevind.

Uwe Commisfie nimmer zoodanige Stukken bekomen hebbende*, vind zich voor als nog buiten ftaat om aan den haar by UI. Befluit opgedraagen last te voldoen, zoo lang E e 7 zy