Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï2 MEY 1800J.

483

ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 20. te vooren, f ub. 126. daarby ter voldoeninge aan hec Decreec van den 12. February des gemelden Jaars, advifeerende op de Requeste van van der Lande en van Oordt^c.f, alle Suiker - Rnfiinadeurs, wonende te Rotterdam; verkogt hebbende , dar moge worden verklaard, dac door de Requescrancen geene refticucie behoeft gedaan te worden van de door hun, op grond van hec Decreet van het Provinciaal Beftuur'van het voormalig Gewest Holland, in dato td. January 1708. terug ontfangene eene halve Huiver per honderd pond Waaggeld enz.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier na» volgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

Reeds op den 8. Mey 1799. vondt de Eerfte Kamer van Tiet Vertegenwoordigend Lichaam goed, om in handen der Burgers van Heeften, Couperus en Blyde/lein, te Rollen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, van den 20, April, den 29. daaraanvolgende, ter deezer Kamer ingediend, houdende bericht, confideratiën en advis, op de Requeste van van der Lande en van Oordt, c. f., alle Suiker-Rafinadetirs, woonende te Rotterdam, daarby verzogt hebbende vryverklaaring der betaaling van de door hun, op grond van het Decreet van het Provinciaal Beftuur van het voormaalig Gewest Holland, in dato 18. January 1798. toegeftaane restitutie van een halve fiuiver per honderd ponden Waaggeld, van den dag der Puolicatie van het gemeld Beftuur, van den 27. Juny 1797. af, geduurende den Oorlog; en zulks ten einde deeze Kamer daaromtrent te dienen van confideratiën en advis.

De differente fentimenten, welke by de toenmaals benoemde Commisfie plaats hadden, en de hoop die de Gecommitteerden voeden, dat de Requestranten, door een voordeeliger ftaat hunner Fabrieken, immers, een meer Lih 2 vrysdf

Sluiten