Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii MEY ï8oq. 4gs

Teftuur voornoenrd, geen plaats behoord te hebben; en wel uit hoofde, dat, volgens bericht aan den Agertvan Finantie ingekomen, de Rafinadeurs van Amfterdam en Dordrecht van begrip waren, dat het teruggeven van een halve ftuiver Waaggeld van 100. pond Suiker, eerst kan worden gevorderd van den datum van het Decreet van 18. January 1791., en dat, indien die restitutie wierdt toegeftaen, die van Amfterdam alsdan nog zouden te pretendeeren hebben ƒ4,218-4 8., en die van Dordrecht ƒ883-5-0., en dat dus, door de restitutie vóór het nemen van het meergemelde Decreet uitteftrekken, sLands Kasfe merkelyk zoude worden benadeeld.

Dat het ook tegens alle gronden ftreedt, aan dit Decreet een terugwerkende kracht te geven, en dtrs die teruggave alleen tot het toekomende moet applicabel gemaakt worden, en zulks te meer, daar, zoo als het Uitvoerend Bewind zegt, het Provinciaal Beftuur van het voormaalig Gewest Holland, in een ongelimiteerde teruggave hadde gedifficulte rd; daar nog, tot meerder aandrang, by voegende, dat de woorden in het Decreet vervat, geduurende dien tyd, hunnes inziens, moeten verftaan worden te beteekenen, niet geduurende den tyd dat de Publicatie van 26. Juny 1797. in in viridi ohfervantta zoude zyn, maar alleen geduurende den Oorl'no-, die ten tyde van het nemen van het Decreet plaats had.

Uit dit genarreerde, zult Gyl., met uwe Commisfie, genoegzaam overtuigd zyn, dat het Decreet van het Provinciaal Beftuur in de eerfte, en het belang der Fa* kraken in de tweede plaats de hoofdpointen zyn, waar op uwe Gecommitteerden in deezen voornanielvk behooïen re Ietten.

: Wat het eerfte betreft, zoo vindt uwe Commisfie zich verplicht, UI. woordelyk het Decreet van 18 TaTmary 1798. mede te deden-, waarin de volgende periode voorkomt-, na dat het verzoek der Rafinadeurs was few, zen van de band:

Wordende echter aan de Requestranten tot aanmoedigt»* ■der Fabr-ehn by wyze van Gratificatie, toegeftaan , om van WrefpeeiiveHoodfgaarders, alle halfjaar, geduurende Rezi n oorlocï ; fe mogen terug vorderen, het, by vooufchr Publicatie, van hun meer* mit te vooren gevorderde War.?-. Hh 3

Sluiten