is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 55 )

II. Aan de Eerfte Kamer van liet

Vertegenwoordigend Lichaam der Bataaffche Republiek.

Geven te kennen de Gemachtigden der Nederduitfche Gereformeerde Gemeenten te Utrecht, Amersfoort, Rhenen en Wyck, zoo van wege hunlieder Principaalen, hiervoren gemeld , als ook van wege de Gereformeerde Gemeente te Montfoort, en van genoegzaam alle de andere Gereformeerde Gemeenten, in het voormaalig Gewest Utrecht, die met dezelve gewoon zyn Synodale Vergaderingen te houden, en alzoo één Lichaam te formeereu: Dat, by het vierde der Additioneele Articulen van de Staatsregeling, aan die Lichamen, of Gemeenten , welk dit van derzelver belang mogten achten, eene onbelette aanfpraak wordt gelaten tot zoodanige Geestelyke Goederen en Fondfen, als daarby Nationaal worden verklaard, om die ter beflisfinge aan het Vertegenwoordigend Lichaam overtegeven : Terwyl vervolgens ook, by het zesde Articul, de gelchillen, die 'er over de Kerkgebouwen en Pastorie-huizen mogten ontdaan, almede ter eindelyke beflisfing van hetzelve Vertegenwoordigend Lichaam worden verwezen.

En vermits de belangen van alle de Gereformeerde Gei meenten in ons Vaderland, en althans van die geene, \ welke onder ééne zelfde Synode behooren, zoo nauw i met elkander zyn verbonden, dat ook de fchaden, die I maar ééne Gemeente in deeze zou koomen te lyden, van | eenen onmidlyken invloed op het geheele Lichaam, in I meer dan één opzicht, zoude zyn; en daarteboven, wyl j de gronden, waarop de Eigendom der Geestelyke Goe, deren, Fondfen en Gebouwen, of de aaufprake op dei zelve en derzelver gebruik of genot, zyn benistende, : doorgaands vooralle de Hervormden in dit Gemeenebest, : en byzonder voor hun, die zich door Synodale banden ; vereenigd vinden, dezelfde zyn: zoo dat de verdediging ■ der Rechten van de ééne Gemeente , op eenige plaatslyke byzonderheden na, veelal tevens ook die voor de

an«