Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73*

19-MEY 1800.

zing van voorfz. Misfive te bepaalen op aanftaande Vrydag den 23. Mey.

I? geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, g fchreevep alhier den 15. deezer, lub 9\ ; houdende, ingevolge van , en ter voldoeninge aan het Decreet var der 26. M-art laatstiede deszeifs, onder zeken bepaaliugen . 'favorabel aavJs, op de Requeste van Comelis van Beek, woonende onder de Gemeente van Oostbroek en de Bilt; daarby, op grond der Publicatie van den 13 Maart 1764., binnen het voormalig Gewest Utrecht gearrelleerd, verzogt hebbende Vrydom van ' het enkeld, en dubbeld Huis-geld, mitsgaders Haarlieden geld van de door hein op zekere by hem in Erfpacht bezeeten wordend Stukjen Land te bouwen wouning, en zulks voor den tyd van vyfen twintig Jaaren, te rekenen integaan met Paasfcheu na de voltooying van dezelve wooning;

En is [ oedgevonden en verftaan, de tweede leezing van voorfz. Misfive te bepaalen op aanftaande Vrydag den 23. Mey.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 14. deezer, fub No. ; houdende, ingevolge van,en ter voldoeninge aan het Decreet van den 24. April laatstleden, deszeifs favorabel advis, op de R queste van Jacobus Zuyddyk, woonende onder Prmcenland; daarby verzogt hebbende te mogen woiden begunltigd met veertien Roeden Erfgrond, tot het bouwen van een Huisje aan den Dyk van de Maria Polder,en zulks order alle zodanige Conditiën, • als door hem ten Requeste zyn geoffereerd.

En

Sluiten