is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

892

16 MEY i§qo.

van den 7. der gemelde Maand, deszeifs confideratien en advis op de Requeste van Dykrechrcr, en Heemraaden van de IVatergraafs- of Diemermeer; daarbv verzogt hebbende prolongatie voor den tyd van twintig Jaaren van het Oéboy laatst aan hun door de gewezen Staaten van Holland en WestVriesland op den 5 Maart 1779. verleend, houdende qualificatie om Gabellen te doen vorderen van alle Rvdtuigen enz., door de Watergraafsmeer pasfeerende, breeder by hetzelve Request en Qctroy omfchreeven, integaan met den 26. Mey; en dac zy Requestranten mogten worden geauthorifeerd, om handende de deliberatiën hier over, na gemelde 46.'Mey'met de Heffing der gezegde Gabellen te moan continueeren: — Tendeerende hetzelve ad visom, acn de voornoemde Requestranten te accordeeren zoo wel het verzoek ten principaale om continuatie' van het Qftroy, als het verzoek om inmiddels te mogen voordgaan, met het invorderen der voorfchreeve Tollen.

En is goedvonden en verftaan , de tweede Leezinsr, van voorfchreeve Misfive, voor zoo veel hec geadvifeerde over de continuatie van het peïroy aangaat, te bepaalen op aanftaanden Vrydag den 39. Mey

En heeft de Vergadering, voorts in aanmerking nemende, dat op heden de tyd elabeert, dat de voornoemde Requestranten gerechtigd zyn , tot het heil'1.1 der voorfchreeve Gabellen, verklaard, dat er is onverwylde noodzaaklykheid, en dus conform her. ten deezen aanzien geadvifeerde dadelyk befloten, om het Uitvoerend Bewind te quahüceeren , gelyk hetzelve gequalificeerd wordt by deezen, om Dyk-, rechter en Heemraaden van de Watergraafs- of Uiemtrjneer te authorifeeren, om. hangende de aelibewi, 1 j.a-.