is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flfj MEY 1800

557

ratiën van het Vertegenwoordigend Lichaam over der Requestranten verzoek, over de continuatie van hec meergemeld Oétroy, met den dag van heden, namenlyk den 26. Mey, voor Gabellen te mogen doen vorderen van alle Rydtuigen, door de Watergraafs-Meer pasfeerende, ( de Opgezetenen en Ingelanden alleen except) te weten: ééne Stuiver van ieder Paard, waarmede dezelve zyn befpannen, mitsgaders ééne Stuiver voor een gezadeld Paard, van één Man met een onge;adeld Paard agt Penningen; van een Paard, Os of Koe vier Penningen, met bepaaling echter, dat door niemand, offchoon Opgezetenen of Ingelanden der gemelde Meer zynde, eenige Vrydotn van de voorfchreeve Gabellen zal mogen genoten worden, voor deszeifs Vee , dat buiten de Jurisdidtie van dezelve Meer gekogt of geweid is, en alleenlyk daar door wordt gedreeven; en dat mede van dezelve Vrydom verltooken zullen zyn, alle zoodanige Perfoonen, die voor rekening van anderen, offchoon Ingelanden van de meergemelde Meer zynde, buiten de Jurisdictie van dien, eenige Boerderyën waarnemen.

En zal Extract deezes worden gezonden, zoo aan voornoemd Uitvoerend Bewind als aan de Commisfarisfen tot de Nationaale Rekening , respedtivelyk tot derzelver informatie en naricht. -Zullende dit Befluit, overëenkomftig het do. Art. der Staatsregeling eer bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens de voorfchreeve Misfive en Requeste, in origihalix (Zonder refumtie.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den ai. deezer, fub N*. '$f-; houdende, ingeLH 4 ' vel-