Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io )

Arr. 27

Vervolgens benoemt elk dier Kiesvergaderïnren , by be« floten Biljette-i, en by eene volftie'tte meerderheid van Hemmen, zo als hier voor is vast>eileld, uit derzelver miikkn eenige Gecommitteerden tot het formeeren eener Nominatfe voor de benodigde Ledei van het Gemeente Beftuur, derzelver Plaatsvervangers, en van de Gcvolmagtig en , en wel zo :

Dat in Gemeenten van 51 tot 100 Grondvergaderingen, iedere Kiesvergadering benoemd een vyfde van het volle get il der Kiesvérgaderirig,

in Gemeenten van iot tot 150 Grondvergaderingen een zesde als vooren; en in Gemeenten van 151 en daar boven, fen tiende gedeelte van het geheele getal van elke' Kiesvergadering.

Art. 28.

Aan deeze Gecommitteerden wordt den volgenden LfaSN brief gegeven :

De Kiesvergadering Afdeeling N°. , van de Gemeen*

tp Committeert by deeze uit haar midden

de burgers om op de Vergade¬

ring van Gecommitteerden in deeze Gemeente te vorichy-» nen, ten einde aldaar de noodige Nominatien te helpen, formeeren, en om vervolgens, uit de intekomene Stemlysfeg der Kiezers, de keuze optemaken.

den . , . het , . jaar der Eataaffehe

Vryheid,

Arr. 29.

Deezo werkzaamheden volbragt zynde, fcheidt de Kies-. vergadering . en de Gecommitteerden vergaderen den daar pari volgenden dag, mede op de hun aangewezen plaats en tyd, tot het formeeren der Nominatie, dewelke zal öiaeten beltaan uit een drie dubbeld getal van alledebenftdijïdö Le ien voor het Gemeente Befluur, en zoo ook voor derzelver Plaatsvervangers, mitsgaders.voor de GeVolmagnVf. n.

Het getal der te verkiezetie Plaarsvervar gers zal voor i\o eerde en volgende verkiezingen zyn in Gemeenten van <j< tot 100 tier, van 101 tot 150 vyf en van 151 en daar 1-sVe.n a« Perfoonen.

Art. 39,

Sluiten