Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 30.

Het formeeren dier Vergaderingen, en van de refpective Nominatien , gefchied op dezelve wyze als hier voor omtrent de Kiezers Vergaderingen js vastgelleld.

Art. 31.

Bovengemelde Nominatien geformeerd zynde, doet de Voorzitter en Secretaris dezelve op kosten van de Gemeente drukken, en aan ieder der Kiezers, welke niet tot de Vergadering van Gecommitteerden behooren, rondzenden, ten einde daarop aantehaalen de Perfoonen, welke ieder nit de Gecommitteerden verkiest te benoemen, en dezelve ondertekenen.

De Gecommitteerden vermogen niet uit de door luin gc-. formeerde Nominatien te Hemmen.

Art. 32.

Deeze Lysten den volgenden dag, na dat die rondgebragt zyn, opgehaald zynde, komen dc Gecommitteerden wederom op aanzegging van den Voorzitter famen , en maaken de ftemming op ; wanneer als dan blykt dat alle de te verkiezene Perfoonen de velftrekte meerderheid van alle de Kiezers, welke derzelver Stemlyst hebben teruggezonden, bekomen hebben, is de keuze volbragt; doch zoo dezelve als dan nog niet, of maar gedeeltelyk mogt zyn verricht, wordt van den uitflig dier (lemming, met opgave yan het getal der (temmen die ieder gehad heeft, wederom eene Lyst geformeerd; ingeval 'er eenige de volftrekte meerderheid van Hemmen hebben bekomen , op dezelve boven aan geplaatst, en voorts alle de overige Genomineerden op die Lyst gefield; byaldien echter als dan mogt blyken, dat een of meer der Gekozene viel in de termen van het 6. Art. der Inftructie voor de GemeeuteBefluuren, zal hy die de meeile flemmen heeft, voor de gekozene worden gehouden, en de andere hem of hurt te na in verwantfehap beflaande, daar van afvallen , waarvan al mede op de Lysf zal worden melding gemaakt; voorts wordt deeze Lyst wederom als vooren gedrukt, en op dezelve wyze aan de Kiezers ten zeiven eind* rondgezouden en terug gehaald.

A 6 Art. ||

Sluiten