is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o 4 JUNY 1800.

der. 5 Sept. vermeld, zodanig te procedeeren, als hy in goede Juftitie zoude vermeenen te behooren.

Her eenige waar het derhalve* op aankomt. is , of de redenen die de Requestranten bewoogen hebben , om na den gemelde 5 Sept. deeze Republiek: te verhaten, en zich naar Munsterland tc begeven, zodanig zyn , dat de tc vcrlecnen gratie in deezen billyk en der Maatfchappy niet nadeelig zoude wezen.

Na een naauwkcurig onderzoek maaken uwe Gecommitteerden geene zwearigncid, om deeze vraage toeftemmend te beantwoorden. Immers het gedrag door de Requestranten op den 5 Sept. laatstleden gehouden, konde hun geenziuts hebbenaangefpjord, om de Wet, welke het vertrek naar buiten \-Lands zonder Paspoort aan ieder Ingezeten Verbood, tc overtreden, hier o 1trent fchroomen de Requestranten geenzints, by hun terugkomst een rechterlyk onderzoek en oordeel af tc wagten.

Maar het geen zy als het grootfte drangmiddcl tot het verhaten van deeze Republiecq, by hunne Requeste opgeven, beftaat daar in, dat na dar. op den 17 September, het Dorp Wintcrswyk door Bataaffche en Franfche Troupen was bezet, en in ftaat van beleg gefield geworden, op ordre van zekeren Franlcben GeneraalGirod,verfcheidenePerfoonen,niet alleen aanhangers van het voorig jBefiuur, maar ook van de voornaamftc der geenen, die de tegenwoordige orde van zaaken waren toegedaan , zyn opgehaald en gearrefteerd geworden, welke asfertie van de Requeltranten, zo onteerende voor h.jm, wiens pligt en beroep medebragt, de onfchuld te befchermen, en de orde te handhaven, door het bericht van den Officier des Ambts van Brcdevoort niet alleen wordt geadvoueerd. maar met zo veele omltandigheden bevestigd, dat uwe Commisfie op gelyke wyze door het gedrag des voornoemden Franfcher. Generaals , op dien tyd gehouden, is verontwaardigd geworden , als zy juist, in dat zelfde gedrag, genoegzaame gronden voor de ten deezen verzogtc gratie en remisfie meenen gcvonelen te hebben.

„ Ver-