is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S JUNY 1800.

£00

vexatoire procedures, dusdanige uitfpraak met betrekking tot de zaak ten principaale moge worden gedaan, als bevonden zal worden te behooren; En verzoekende de Requestranten eindelyk , dat, hangende de deüberatien over derzelver alternatif verzoek, de procedures door bovengemelde Regenten voor den Hove van fuftitie over het voormalig Gewest Bataafsch Brabandi tegen de Requestranten q. q. aangehegt, mogen worden gehouden in ftate en furcheance.

En gedecreteerd, voorfehreevene Requeste en Bylage in originali te ftellen in handen van de Burgers Reprsefentanten Sehtuyter, Steyn Parvé en Bannier, om der Vergadering ten fpoedigften te dienen van confideratien en advis, of er ten deezen ook termen voor handen zyn, om de verzog te furcheance te accordeeren. ( zonder refumtie.y

Is geleezen de Requeste van Diaconen der Walfche Gereformeerde Gemeente, en Regenten van het Waliche Diaconie oude Mannen, Vrouwen en Kinderhuis, alhier in den Haag; daarby met alleguatie van redenen verzoekende, qualificatie tot het verpanden van zo veele effecten, aan gemelde Godshuizen in Eigendom toebehoorende, als gerequireerd zullen worden tot het negotieeren van zeven duizend Guldens,ten behoeve van dezelve Godshuizen.

En gedecreteerd, voorfehreevene Requeste in originali te ftellen in handen van de Burgers Reprsfentanten van Foreest, van Haeften, Okhuyfen, Kramer, Doelman, Steyn Parvê, Huber, Gulji, en Ondorp, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratien en advis. {zender refumtie.') H 2 ls