Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%%$ 6 JUNY 1800,

paald, voor zo verre die op hem betrekkeiyk zyn , heeft voldsan,te kunnen voordragen het navolgend concept befluit.

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , gehoord ^boende bet Rapport van haare Secrecte Commisfie tot het Werk der Militaire Penfioen-n, op de Requeste van Johanjoo.t Beonacker , gepenfioneerd Officier by de Nationaale Armee, inhoudende verzoek om continuatie van len-

fl°En in aanmerking genomen zynde de prangende omftandieheden, waarin de Kequestr^nt door t langouuJfeHfvanzyn onderhoud verleert, yerk laay, dat er in deezen beftaat cnverwylde noodzaaklykheid.

Voords overweegende, dat de bedenkelyke aa-t van des Requestrants Penfioen, als rustende op zeker dedommagement voor den gecaduceerden post van Onder-Major, wel eer door hem in de JVil emftad bekleed heeft kunnen befchouwd worden als van een anderen aart te zyn, dan de gewoone Penfioenen aan de Officieren by de Nationaale Armée toegelegd, en mitsdien aanleiding geven tot een erroneus begrip, dat de Requestra. t was inde ongehoudenis, om continuatie van zyn Penfioen «e verzoekeneen wanbeerip voor al verfchoonelyk m een afgeleefden 90 jaïiscn gryzaard, verklaart den Requestrant te hou-

d EirdelVk'ïvei-weegende, dat de ^j^gj^ zo verre dezelve vale in de termen der Publicatie van de 7 April 1798, aan dc vereischten tot bekpm?ng van Penfioen daarby voorgefchrceven, voldaan heeft.

V^%'ahdn Joost Boonacker, voormaals Onder-Vaior van de Willemftad, zal worden gebragt op de PenËoen-Lvst, en gepenfioneerd met eene jaarlykfche fomma ;any/ Voo - o, en zulks breeder op de. voet by Decreet van 19 July 1799 nader bepaald.

JZnzal Extract deezes met byvoeamo- van voorfz.

Sluiten