Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

490

tt JUNY itoo.

by overgelegde Requeste in eriginali te ftellen in hnnden van de Burgers Representanten Scheffer, Kniphorst en Da Costa Athias , om, na over vooriz. zaak met het Uitvoerend Bewind te hebben geconfereerd, waar toe gemelde Commisfie des noods by deezen wordt geauthorifeerd, deswegen der Vergadering te dienen van confideratien en advis.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Miifive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 28 Mey laatst» leden, fub N°. '||; en den 4 Juny daaraanvolgende ter deezer Vergadering geleezen, houdende , ingevo'ge van, en ter voldoeninge aan het Decreet van den 11 February deezes jaars, deszelfs confideratien en advis op de Requeste van Minne van der Veen , Mr. Bakker , woonende te Leeuwaarden, daarby verzogt hebbende dat hy Suppliant van den opbrengst in den vyfden termyn der onlangs afgeloopene Geldheffing mogt worden gelibereerd.

En de tweede en derde leezing van voorfz. Misfive op den o deezer en heden gefchied zynde.

Is gedecreteerd dezelve benevens gemelde Requeste in originali te ftellen in handen van de Burgers Reprseièntanten Scheffer, Kniphorst en Da Costa Athias, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratien en advis.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier, den 30 Mey laatstleden, fub 1M9. 2Hi en den 4 Juny daaraanvolgende alhier ter Vergadering geleezen , daarby favorabel voorgedragen hebbende een aan het

zei-

Sluiten