Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

476 17 JUNY 1800.

uwe Gecommitceerden van gedachten zyn, dat de voorf2. Requeste en Bylagen zouden behoun n te *urden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaiièhe Republiek ter difpoiitie. Niet te min enz.

P. Verhoyfen.

S. Gerlsma.

Diuns IVerner.

H. van Royen.

W. T. van Bennekom.

$. J. Scldayter.

En is,conform hetzelve Rapport, goedgevonden en verftaan, voorfchreevene Requeste en Byiagen in originali te zenden aan het Uitvoerend Bewind, ten einde daarop naar bevind van zaaken te difponeeren.

En zal Extract rieczes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie.

De Burger Repra;fentant van der Mey van der Linden, en verdere, by Decreet van den 3 Feb. 1.1., Gecc mmitteerder? teu examen eener Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , van den 113 Jan. te vooren s fub. Nw. | §; daarby, ter voldoening aan diverfe Decreeten, aovifeerende op eene Misfu e van de Mumcipaliteit der Stad Culemburg, van Schout en Heemraaaeu des Gemeenen Lands van Culemburg, en van de Municipaüi eitder Dorpen Ever dingen, Zydirveld en Goilberdingen, in dato si Jan. 1798; daarby, ingevolge Decreet der voorm. Nationaale Vergadering van den 3 Gcu 2797, overgezonden hebbende de Rekening dtr Oorlogskosten van de Jaaren 1794, 1795, 1796 en 1797 , ten bedrage van ƒ 38431 -8-10,- met verzoek, dat, ccnfoim hetzelve Decreet,zoaanige

fom-

Sluiten