is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a3 J U N Y 180a.

935

Ten veertienden: dat van 17 Juny jongstleden, (bekrachtigd den 20 daaraanvolgende, met en. yerwylde noodzaaklykheid) waarby op verzoek van ■A. J. Kuyper, provifioneel worden gelurcheerd alle verdere vervolgingen in rechten, welke door den Schout en Procureur C. F. Kaempff, tè Giethoorn, tegen voornoemden Kuyper zyn geëntameerd, ter zaake hy den voornoemden Schout vechtenderhand zoude hebben aangerand en

Ten vyfticnJen: dat van den 18 Juny laatstleden, (bekrachtigd den 20 daaraanvolgende met •nverwylde noodzaaklykheid) waarby aan oen Bataaf J. de Ramner is toegelegd eene gratificatie van } 200 - o - o.

En zyn voorfchreeve Decreeten aangenomen voor Notificatie, zullende dezelve ter Nationaale Cancelarye worden gedeponeerd.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be. •wind der Bataaffche Republiek, gefchieeven alhier den 18 deezer, lub N°. tlJ; houdende, ingevolge van, en ter voldoeninge aan het Decreet van den 30 Mey laatstleden, deszelfs onder zekere bepaalingen favorabel advis op de Re% quesre van de Municipaliteit van de 'Hocge en Laage Zwaluwe; daarby verzogt hebbende, dac aan haar mogt worden toegeftaan een quadraat roede Lands in de nabyheid van de Gaite^ op het zogenaamde Molendykje, tegen betaaling van een jaarlykfche daartoe Itaande Erfpacht.

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van voorfchreeve Misfive te bepaalen op aan> ftaande» Donderdag den 16 Juny. •

Nnn 3 Is