is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 JUNY i?oq. 937

July ;*799 3 en mitsdien te kunnen volftaan met de betaaling van hetzelve, zedert primo Augustus van dat zelve jaar , tyde wanneer in dezelve Stokerv een begin met flooken is gemaakt.

Is goedgevonden en verftaan, de tweede en der Je leezing van voorfchreeve Misfive. .te bepailen op. aanftaanden Donderdag den 29 Juny.

" Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind dei Bataaffche Republiek, gefchreeven aK hier den 18 deezer, fub rf|,s houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 30 Mey laatstleden, deszelfs favorabel advis op de Requeste van J Moeteman, Commis ter Recherche in den Bosch, daarby verzogt hebbende in gezegde qualiteit, met het gewoon jaarlykfch Tractement, van drie honderd guldens te mogen worden gepenfioneerd.

En is goedgevonden en verftaan de tweede leezing van voorfchreeve Misfive te bepaalen op aanftaanden Donderdag den 26 Junj,

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be. wind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 19 deezer, fub N°, T M; daarby voordragende, om aan ieder der Stads Dienaare-n van 01denzaal, uit aanmerking hunner meerdere bezighe. den, .te accprdeeren eene toelage van dertig gul. dens,' hebbende zy zich deswegen, per ftequeste, aan het Bewind voornoemd.geadresfeerd.

En is "goedge vonder) en verftaan, de tmedeliizing van vporfchreeve Misfive te bepaalen op aanftaanden Donderdag den 26 Juny.

Nnn 4 ' ï%