Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

Volgens dat bericht toch, heeft de Burger van Westerveld, geheel toevallig, en, om particuliere zaaken, naar Heerde gaande, het Gemeente-Beftuur van het begaan erreur onderrigt, en geëngageerd om eene nominatie aan het Bewind intezenden; by het adres aan Ul. is deeze zeer toevallige omstandigheid reeds verandert in eene dadelyke Commisfie op den Burger van Westerveld, op grond an welke , als voor eene dadelyke vernietiging van het befluit fubïntreerende, word gefustineerd, dat het begaane abuis was herfteld, uit het geen de Burger van IVesterveld van zyn wedervaaren te Heerde heeft gerelateerd, word by het bericht en het adres employ gemaakt: immers mm was daar door onderrigt, dat het Gemeente -Beftuur van Heerde eene Nominatie aan het Beivind had ingezonden; en het was deeze informatie, welke de grond uitmaakte van het raifonnement, dat de zaak nu toch was geredresfeerd, en dat men dus zich zelve en het Gemeente-Beftuur niet behoefde te prostituëeren; het is dus, onzes erachtens, niet tegen te fpreeken, dat de boodfchap van den Burger van Wesierveld by het bericht als eene zeer toevallige omfiandigheid opgegeven , in de daad is geweest eene formeele Commisfie van het Departementaal Beftuur, waar van dus ook natuurlyk rapport heeft moeten worden gedaan; en dit vastgefteld zynde, dan vragen wy, heeft de Burger van Westerveld, toen hy kennis gaf van de ingezonden nominatie, door het Gemeente-Beftuur van Heerde, ook gezegd op welk eene wyze inmiddels in de waarneming van het Secretariaat zou worden voorzien , zoo ja, dan heeft hy natuurlyk, zoo als het Beftuur by het bericht, moeten rapporteeren : dat alle Acten^ Brieven, Testamenten; Dispofitien enz., door een der Leden van het Gemeente-Beftuur, in plaats van door den Secretaris, zouden worden getekend; en dat de onwettig aangeflelde Secretaris, uit beefde der eenvoudigheid van de Leden van het Gemeente- Beftuur aan dezelve, in het afdoen der gewoone bezigheden, hangende enze deliberatien; de werkzame hand zoude bieden: en dus de belangens der Ingezetenen, door eenen gedlenfligen Raadsman inmiddels zouden worden gefurveilleerd; en wanneer hierin het Rapport van den Burger van Westerveld hebbe beftaan (of zou het eenvoudig Gemeente-Beftuur van Heerde, zonder zyne toeftemming, zoodanig iets hebben

Sluiten