Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C .10 )

ben durven ondernemen) waarom, dan niet dit een -en ander met ingenuiteit, aan den Commisfaris by zyne nadere aanvrage, opengelegd , in plaats van zyne Misfive in handen van het Gemeente-Beftuur van Heerde te ftellen om bericht, binnen drie weeken, na de receptie, maar het is ook mogelyk, dat het rapport van den Burger van Westerveld uiers hebbe ingehouden van de wyze, waarop inmiddels het Secretariaat zoude worden waargenomen; dan , Burgers Reprrefentanten ! was het Departementaal Beftuur [onzes erachtens] ten hoogften nalantig, met zich daaromtrent niet dadelyk te informeeren, en daarop de noodige orders te (lellen, veel eer dan deeze ftaat van ftagnatie , nog boven dien drie volle weeken , te laten voortduureii} na dat de Commisfaris hun hieromtrent nader adiëerde.

Indien men dit een en ander in aanmerking neemt, indien men, voorbyzieiide alle perfonaliteiten , over de voorhanden zynde questie raifonnabel, wil redentwisten, dan zal het, zoo wy vertrouwen, iederen onbevooröordeelden, iederen redelyken Man, in de oogen fpringen, dat het Departementaal Beftuur op den 26. Maart, tyde hetzelve nader door den Commisfaris wierd aangefchreeven, om in deezen voorziening te doen, even soo goed als den Commisfaris wist, dat de onwettig aangebreide Secretaris nog werkelyk fungeerde , en dat dus het vragen van bericht, binnen drie weeken na de receptie, als geheel onnut, en als een eenvoudig bedekfel derfchande, raiitemerken was, geheel onwaardig aan Menfchen; met het vertrouwen des Volks verëerd , en die zich, op dat vertrouwen zoo oneindig veel laaten voorftaan.

Wy zullen voords Ulieden uit de Stukken, door hetDepartementaal Beftuur zelve geëxhibeerel, laaten oordeelen, in hoe verre de Commisfaris in deezen door een ingebeeld hoog gezag gedreven, het geloof aan zyne pausfelyke onfeilbaarheid van het Departementaal Beftuur gevorderd heeft, cn in hoe verre hy gehandeld hebbe tegen de fnftructie, door ons voor de Departementale Commisfarisfen gearresteerd; welk een en ander by net bericht van den Commisfaris, hier voren Copielyk geannexeerd, genoegzaam is ontwikkeld; en eindigen dit bericht met "de billyke hoop en verwagting, dat gyl., overtuigd, dat wy op den 25. April laatstleden het wezentlyke ques-

tieufa

Sluiten