Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Het Departementaal Beftuur van den Ouden Is fel,

Aan

Het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

BURGERS REPRESENTANTEN!

Wv vinden ons, hoe ongaarne ook, in de onaangename noodzarlklykheid gefteid Uwlieder gewigtige deliberatien ïoo^eenige ogenblikken te interrumperen met den voordragt van het geetusfehen den Commisiaris van het Uitvoerend Bewind by dit Departement is voorgevallen by gekgenheid der aanftellinf van eenen Secretans van het Ge-

mTi^M^&^ d« Beftuur, een gededdeerdLaanhanger' der Orange factie, en geenzins,„ herstemregister ingefchreven zynde wjerd tut dien hoofde teil gevolge van Ulicder Decreet van o, July 179?. van d enSpost ontüagen, en het Gemeente-Beftuur ftelde ?n deszelfs Plaats wederom aan den Burger Ilarmen Rujs. Sn deeze aanftelling verzogt hetzelve onze approbatie,, die wv in net erroncus begrip verleerende, dat hel ProvtfionSReïerings-Reglen,ent van Veluvve nog in vmdt ohfrZn£Zs\ ook by Refolutie van 7. January 1 . verleenden Wy zouden deeze Refolutie nimmer hebben genomen bvaldien wy niet onkundig geweest waren dat de

Sluiten