Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13 )

gehad hebben, van den inhoud van dat Befluit onkundig waren , zoo als zy ook als mannen van eer verklaaren des tyds geweest te zyn.

Zodra wy echter het begaane erreur ontdekten hebben wy ons Mede-lid de Burger van Westerveld verzogt, het Gemeente-Beftuur van Heerde daarvan te willen informeeren, waarvan dan ook het gevolg geweest is, dat het gemelde Beftuur op den 15. Maart 11. aan het Uitvoerend Bewind kennis van den begaanen misflag gegeven, daarvoor verfchoning gevraagd en ook tevens eene nominatie van twee perfoonen te vervulling van het vacante Secretariaat overgezonden heeft, zoo als Ulieden breder zal conftcercn uit de copiëele Misfive hierby gevoegd fub A.

Daar nu door deeze Misfive het begaane erreur naar onze gedagten was geredresfeerd, konden wy niet anders denken , dan dat deeze zaak daar mede ook geheel zoude zyn afgedaan, doch op den 26. Maart 11. ontvingen wy eene Misfive van den Commisfaris van het Uitvoerend Bewind by dit Departement, waarby hy ons te kennen gaf door den PraMIdent van het Gemeente-Beftuur van Heerde geïnformeerd te zyn, dat de onwettige aangeflelde Secretaris alnog in zyne functie continueerde en ons tevens aanfchreef zorge te dragen , dat dezelve dien post niet langer bleef waarnemen.

Wy vermeenden daarop ons in deezen ftiptelyk te moeten houden aan het iSifte Art. der Staatsregeling, waarby aan de Departementaale Beftuuren de magt word opgedragen , om de met de Staatsregeling of Wetten ftrydende Befluiten der Gemeente-Beftuuren te vernietigen, edoch niet anders dan na ingenomen berigt van dat Gemeente-Beftuur 't welk in zoodanig geval verfeert, waarom wy dan ook deeze Misfive van den Commisfaris terftond zonden aan het Gemeente-Beftuur van Heerde ten fine van bericht.

Door dit ons Befluit hoe zeer hetzelve op de Staatsregeling is gegrond, wierd de Commisfaris zoodanig vergramd, dat hy zich ten allereerften en wel reeds op den 29. Maart 11. by het Uitvoerend Bewind beklaagde, en dat wel by eene Misfive, welke alle de kentekens draagd van beledigde hoogmoed en overdrevene heerschzucht en waarby doleert. „ Dat wy in plaats van op zyne aan-

„ fihyn-

Sluiten