Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I j J U L Y 1800.

hand, immers en in allen gevalle^ dat zyRequestranten, alvoorens daar op gedisponeerd worde,in derzelver belangen deswegen mogen worden ge-

h°En'is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van voorfz. Misflve te bepaalen op aanitaanden Vrydag den 4 July.

Is geleezen eene Misfive van liet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek. , gefchreeven alhier den 27 Juny laatstleden, fub. No. 33 , Houdende, ingevolge van, en ter voldoemnge aan het Decreet van dlu *6 Mey deezes Jaars, deszelf, gedeeltelyk favorabel advis op de Requeste van Pieter de Gyzetaar, fubftitut Secretaris van de Marine , by het Departement te Amjlerdam, daar Dy verzogt hebbende dat aan hem mogt worden toegelegd eene behoorlyke fchadeloosftelhng, geevenred£d aan de vermindering der Emolumenten , weke hy door de affcheiding der Marine van t werk der Convoyen en Licenten, komt te lyden, en wyders te mogen worden gelaaten m t genot van zodanig gedeelte van rantzoenpenn.ngen, als aan hem by Refolutie van 't voormalig Committe der Marine van 4 February 1796, en de daar op eevoMe Publicatie en Notificatie was toegelegd, of anders verhooging van Tractement ter fomma van ƒ600:-:- 's jaars, breeder by dezelve Re-

^EnV goedgevonden en verflaaa , de tweede leezing van voorfz. Misfive te bepaalen op aanmaanden Vrydag den 4 July.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bevind der Bataaffche Republiek, gefchreeven al-

nicf

Sluiten