Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i JULY i8co. ' 27

verre, overeenkomftig het Decreet, betreklyk het Miskoorn genomen, het onderhavig verzoek al nog een point der deliberatien deezer Vergadering zoude kunnen uitmaken.

Is geleezen de Requeste van Diaconen der Gereformeerde Gemeente te Almelo; daarby verzoekende authorifatie op den Ontvanger van Mastenbroek , tot aanzuivering der Interesten van zekere ten Requeste vermelde Obligatie; als mede dat aan hun voor dezelve Obligatie een Nationaale Schuldbrief moge worden uitgereikt.

En gedecreteerd, de Requestranten met derzelver verzoek mits deezen te renvoyeeren aan de Publicatie , betreklyk de converlie der Obligatien in Nationaale Schuldbrieven.

Is geleezen de Requeste van Albert Klooflcrman, woonende te Dalffen, daarby, zo voor zich, als in zyne ten Requeste gemelde qualiteit, om geavanceerde redenen verzoekende, te mogen worden gelibereerd van de betaaling der geïncurreerde boete wegens het niet op zyn tyd voldoen van den tweeden Termyn der onlangs afgeloopene Geldheffing.

En is voorfz. Requeste, als niet behoorlyk 'gezegeld zynde, gehouden buiten deliberatie.

Is geleezen de Requeste van V. C. van Vouteven, J. Manfchot en J. Polman, zo voor zich zeiven , als in qualiteit van Gemagtigden van een aantal Bakkersknechts alhier, en wel ten getalle van 2.2, perfonenj daarby om geallegueerde redenen, verzoekende, van den Burgerwapendienst te ino-» gen worden gelibereerd.

Sluiten