is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lande wïetden gebragt, by continuatie I V

voor den tyd van derrïgjaaren verleend,

den 2 Mey 1781. Eene toelage van twintigduizend guldens, ƒ20,000 © 0

by Staats-Reïblutiën van den 6 Maart

en isSeptember 1581, aan de bellotene

Steden geaccordeerd, zynde een gedeelte

dier gelden welke te vooren tót onderboud van drie Kafteelen of Blokhuizen

ter bedwang der Ingezetenen (trekkende, wierden bedeed, deeze toelage is

gegeven wegens, eene verbindtenis door

de Steden, ten behoeve van het platte

Land op zich genomen. Eene toelage van vier duizend dertig gul- 4030 o <»

derts aan de elf Steden van dit voormaa-

ligGewest, onder den naam van Arme ,!

Gelden, voor de zes winter maanden ,

van den ir Oétobef töt den ïi April

betaald wordende. Gratificatiën aah Bataven. Onder dit

poindt behooren de Gratificatiën aan

de Weduwen van Grutten cn Wolters,

weekelyks voorde eerstgemelde drie,

en voor de laatstgemélde viér guldens,

Hdtagendéf

Aldus opgemaakt by de Commisfie tot de Adminiftratie der Finantiën, in het voormaaiig Gewest Friesland.

A&um binnen Leeuwarden den i§ Maart iöcb.

In kennisïë Van my $ D. R UITING A.

SfJ,fP