Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 J U L Y 1800. stag

Ten vyfden.- dat van den 30 Juny laatstleden „ (bek achcigd den 1 July daaraanvolgende met on~ verwylde noodzaakly heid,) waarby aan W. van Brie" nen en Zoonen permisfie is verleend 80 vaten Oud Yzer naar Dantzig te verzenden.

Ten zesden: dat van den 30 Juny laatstleden, (bekrachtigd den 1 July daaraanvolgende met onverwylde noodzaaklykheid, ) waarby aan Salomon en Lion Hermanus Keyzer, permLfie is verleend tot den uitvoer, in diverfche partyen, van 300000 Ryksdaalers, naar Hamburg of Berlyn.

Ten zevenden: dat van den 30 Juny laatstleden (bekrachtigd den 1 July daaraanvolgende met on~ verwylde noodzaaklykheid,) waarby aan Eraunsberg en Comp. permisfie is verleend, om 1000 Bosten Roey - Yzer naar den Braak, Hamburg en Portugal te verzenden.

Ten achtften .• dat van den 20 Juny laatstleden, ( bekrachtigd den 1 July daaraanvolgende,) waarby aan C. van Boven Cz. in qtialiteit als Gematigde van D. J. de Haze, permisfie is verleend tot het doen verblyven binnen deeze Republiek van 17 Baaien befchadigde Koehuiden Stc.

En zyn voorfz. Decreeten aangenomen voor Notificatie ; zullende dezelve ter Nationaale Cancelarye worden gedeponeerd.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be* wind der Bataaffche Republiek , gefchreeven alhier op gisteren lub No. |*Tj houdende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam by deszelfs Decreet van den 1 deezer, op eene Misfive van hetzelve Bewind van P a den

Sluiten