is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 J U L Y 1800. ■ ï8q

wind der Bataaffche Rëqubliek, gefchreeven alhier den 2 deezer, fub No. | daar nevens zendende een Exemplaar eener by hetzelve Bewind gearresteerde Publicatie, dienende tot buiten efi&k ftelling van dat gedeelte der Publicatie van 24 February deezes jaars, waarby de uitvoer van Haver, Erwten, Boonen en Garst wordt verboden.

En is voorfz/-'Mtsfiye aangenomen vóór votificatie, zullende dezelve , benevens gemeld Exemplaar ter Nationaale Cancelary worden gedeponeerd.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 2 deezer , fiib No *f \ , houdende ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den ig Mey des afgeloopen jaars, deszelfs confideratiën en advis op de Requeste van het Provifioneel Dykbeftuur van de Beenifler , daarby verzogt hebbende authorifatie om zeker by hetzelve overgelegd Concept-Reglement voor het gemeld Dykbeftuur aan elk der Ingelanden, voor zo verre die bekend zyn, rond te zenden, ten einde dezelve hunne confideratiën daaromtrent, binnen zekeren bekwaamen tyd, ter Secretary van liet Dykbeftuur te Purmerend kunnen inleveren, om als dan dat Reglement met byvoëging der ingekomene confideratiën aan de Vergadering in te zenden, als mede ter voldoening aan het Decreet van den 5 Juny daaraanvolgende, om by deszelfs uittebrengen advis op eerstgemelde , het nodig reguard te (laan op de Requeste van Mr. Jan Jacob Duyvensz c. f., Gecommitteerden der algemcene Ingelanden van de Beemfler, houdende verzoek, dat na het inkomen der bovengemelde

cun-