Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CËLTKHEID, VRTHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Maandag deft 30. Juny 1800.

Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is geleezen eene Misfive van den Agent van Oorlog , van den 27. deezer lopende Maand , INT. 17., daar nevens ter voldoening aan het Befluit van 13. Mey laatstleden, N". 55., waar by hy Agent was gelast, om met de meeste accuratesfe, ten fpoedigften een ftreng onderzoek te doen in het werk te ftellen, of in het aanbefteeden van 's Lands nieuw aangelegde Fortificatie - Werken in het voormalig Noord - Holland, ook verkwistingen, of met opzet gecontracteerde Geldverfpillingen hadden plaats gehad,— inzendende het Rapport van den Directeur Generaal van Hoof, Wegens zyne bevindingen, ten gevolge van het onderzode, door hem, op authorifatie van den Agent, in loco gedaan;

Waarop gedelibereerd, en in aanmerking genomen zynde , dat, blykens het Rapport van den Directeur-Generaal van Hoof, niet alleen geene Verkwistingen, of met opzet gecontracteerde Geldverfpillingen, by de aanbefteediiig van de nieuwe Fortificatie-werken in het voormaalig NooraHolland hebben plaats gehad; maar dat integendeel, dezelve, met goed beleid ontworpen, en met alle mooglyke promptitude, en met in achtneming van de vereischte fpaarzaamheid , zyn ter executie gebragt, zoo dat het veel eer te bewonderen is, dat binnen zulk een kort tydsA a beftck

Sluiten