Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

B.

Aan de Eerfie Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam der Staaffche Republiek.

DeGemagtigden der NederduitfcheHervormde Gemeenten te Dordrecht, Delft, Leyden , Rotterdam, Schiedam, Gouda, Schoonhoven, Gorinchem, 'sHage, Brielle, Breda, Haarlem, Hoorn, Enchuyfen en Edam, zoo voor zich zelve, als uit naam der meeste Gemeenten, welke gewoon zyn, met dezelve Clasficaale Vergaderingen te houden; mitsgaders de Gemagtigden der Nederduitfche Gereformeerde Gemeenten te Utrecht, Amersfoort, Rhtetien en fVyck, zoo van wegen hunlieder Principaalen, als ook van wegen de Gereformeerde Gemeente van Mantvoort, en van genoegzaam alle de andere Gereformeerde Gemeenten in hei voormalig Gewest Utrecht, die met dezelve gewoon zyn Synodale Vergaderingen te houden, geven te kennen.

Dat ter kennisfe van de Vertooners is gekomen het Declinatoir-Advis van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek op der Vertooneren Requesten, den 16. Mev jongstleden ter deezer Vergadering ingebragt.

Dat de Vertooners daaruit menen te moeten opmaken het ongeluk gehad te hebben, dat veele periodes van hunlieder Requesten in eenen anderen zin zyn opgevat, als hunne intentie daarby is geweest, cn zy voor zich vermeenen, dat uit het gantfche beloop van hunlieder voordragten duidelyk was optemakcn.

En daar het onderwerp van hunlieder verzoeken van zoo blykbaar een gewigt is voor het geheele Lichaam der Hervormden in dit Gemenebest, en voorde Gemeenten voor welke zy Uwl. hebben geadieerd, achten de Vertooners zich verplicht, om by dit Adres eene poging aan te wenden, om zoo veel in hun is voor te komen den nadeeligen invloed, welke dit advis op de beflisfinge hunner zaake, foms, zoude kunnen maken.

Zy durven dat met te meer fiducie doen, alzoo dezelve poging ftrekkeu moet tot weerjnge van liet geene een onbevooroordeeld onderzoek van recht en billykheid zoude A 3 kun-

Sluiten