Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

En wel met opzicht tot het eerde:

Hebben de Vertooners zich geenzints voorgefteld , om te ontkennen, dat het IV. der Additioneele Articulen een algemcene regel zoude bevatten maar zy zien nier, dit zy dien zouden hebben geïnverteerd: zy hebben integendeel getragt, zoo veel in hun was daar aan te vuldoen. , ,

Dan, zy hebben niet begreepen, en begrypen noch niet dat zy deezen regel moesten afïcheiden van de bcpaalingen, die in de Wet zelve daaf worden bygevoeg h

Alle Geestelyke Goederen en Fond/en, waar mt tevoren de Tractementen of Penjioenen van Leer aar en ofH->ogleeraaren der voermaals heerfchende Kerk betaald worden, . worden daar Nationaal verklaard; blyvende nochtans onverlet de aanfpraak, Welke eenig Lichaam of Gemeente daarop mogt maken, en met de nodige besvyzen voorzien, aan het Vertegenwoordigend Lichaam ter- beflisftnge zal moeten inleveren.

" Dit is met andere woorden: die goederen worden nationaal verklaard, ten zy het contrarie worde bewezen

En in dat derde ftaat dit articul dus gelyk met zoodanige generaale regelen , als 'er zoo wel in de zedekunde, als in het recht menigvuldige worden gevonden.

Deeze regelen verfeeren omtrent zaaken, die m zich zelve geene volkome zekerheid hebben, en waar van het tegendeel, of omtrent het geheel, of omtrent zommige deelen mogelyk is: waaromtrent de Wetgever verklaard , dat hy die voor zeker houden zal, zoo langs van dit tegendeel niet blykt.

En dat het IV. der Additioneele Articulen daar mene in zoo verre gelyk ftaat, meenden de Vertooners, dat op het eerfteT inzien voor een ieder blykbaar wezen mosste, daar de Wetgevers ze4vè ten overvloede vsrklaarm eene aanfpfak» open te laten, die 'er niet zyn kon, en dus van zelve vervallen moest, indien net op zien zelve volftrekt zeker was, dat de Eigendom der Goederen aan de Natie behoorden.

Het is overvloedig bekend, dat zulke vastftelïuigen by de Rechtsgeleerd-n worden genoemd praamt ia et juris tantum, wMteiyke vermoedens, van d:en aard, at J ' A 4 üe*

Sluiten