is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14 >

B,

BURGERS REPRESENTANTEN!

Op den i. November des vorigen Jaars, heeft deeze Ka» nier het Uitvoerend Bewind aangefchreeven, om op te geeven deszelfs confideratien en advis, aangaande dé wyze, op welke aan de Leden der refpective Departementale Gerichtshoven, hunne Ministers, Klerken cn verdere Bedienden , derzelver betaling zal volgen, mitsgaders op welke wyze de Penningen , welke de gemelde Gerichtshoven, wegens kosten en miien van Justitie, benodigd hebben, aan dezelve zullen worden uitgereikt, en dour hun verantwoord ; en generalyk omtrent de wyze van betaling, van al het geen benodigd is , cot invoering der Rechterlyke Macht,

Deeze laatlte bewoordingen zyn aan het Bewind zoo generaal voorgekomen, dat hetzelve zich geen naauwkeurig denkheeld van het oogmerk deezer Kamer heeft kunnen maaken. Wy verbeelden ons echter, dat die woorden, welke deeze Vergadering te regt heeft geoordeeld te moeten voegen by de aanlchryving, welke wy haar hadden voorgelteld, geen andere betekenis kunnen hebben, dan. de wyze, op welke de andere kosten der Justitie buiten die voor de Ct: icluskoven zoude worden gevonden, daar wy ons iiitusfchen vleien, ons in (baat te hebben gefteid, Ö eenen genoegzaam volledige voordracht te doen, hebben wy niet nodig U aanteraden, eene nadere aanfehryving aan het Uitvoerend Bewind.

Belangende htt eerde gedeelte uwer aanfehryving , vergenoegt zich het Bevind, met U voortelfellen, dat de Gerichtshoven van drie tot drie Maanden aan den Agent van Finamiën zullen doen eene globale petitie, van het geen zy in de diie volgende Maanden, waaifcbynlyk, zoo tot betaling van hunne Traelreraenten, als die van hunne Ministers, Klerken en verdere Bedienden , als mede kosten en mifen van Justitie benodigd hebben; dat het montant. deezer petitie, door den voorfz. Agent hun vervolgens zal worden aangeweezen, voor als nog op de Finantiëele Commisfie van zoodanig Gewest, waaronder het grootlte sedfijhö van hun D.purterscm bevorens heeft gehoord, en

»a;