Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 JULY i8co. C9$

een Extract van het Register der Befluiten deezer Vergadering van den 22 Oót. 1798 tot haar leedwezen was ontwaar geworden, dat in de op dien dag geprefenteerde Requeste door haare Zusters Adriana Geertruyda NyJJ~tn en Fr antina Benjamina Nyjfen, als Erfgenaamen ab intestato van haaren Vader Willem Nyjfen, Pz., tot fchadeloo:ftelling van de by dezelve Requeste vermelde Thienden en Heerlyke Rechten, haar Suppliarites naam waarfchynlyk by erreur door den fteller daar van , was geomitteerd geworden, en voorcis verzoekende dat gemelde omisile haar Suppiiante niet moge prasjudicieeren, maar het daar voor mogte worden gehouden , als of haar naam mede onder de Erfgenaamen van wylen haaren voornoemden Vader in het gemeld Request ware geplaatst, en zy mitsdien wegens de aangifte der daar by vermelde Thienden en Heerlyke Rechten gehouden voor diligent.

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste in origi* nali te ftellen in handen van de Burgers Renra> fentanten Cos;erus, Verhoyfen, van Royen, van der Borght en van Bennekom, tot informatie.

Is geleezen de Requeste van de Municipalite't van BÏoemendaal, daar by cm aangevoerde redenen herhaalende derzelver in de Maand April laatst leden aan deeze Vergadering gedaan verzoek om approbatie tot het heften eener phatfelyke belasting aldaar.

En in aanmerking genomen zynde dat het Uitvoerend Bewind, by Decreet van den 25 April laatstleden , is aangefchreeven de voornoemde Municipaliteit te gelasten den ingezonden omflag

te

Sluiten