is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i JULY iSpo. 87£

En zal Extract deezes, met byvoeging van voorfz. Requeste in originali gezonden werden a;;n het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , ten einde daar aan de nodige executie te geven. -

Zullende dit [befluit, ingevolge het 60 Art. der Staatsregeling, gezonden worden aan de Tweed* Kamer ter fanctie, met cn benevens het in deezen uitgebragt Rapport, en dat van den 24 Juiy 1. 1., mitsgaders de ltukken daar toe relatif, in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde over het Rapport van tien Burger Repraefentant Verhoyfen, en verdere, by Decreet van den 3 July laatstleden, Gecommitteerden ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , van den 30 Juny te vooren, fub No. 11 f; daarby ter voldoening aan het Decreet van den 5 deezer zo evengemelde maand Juny ingezonden hebbende, het door den Agent van Inwendige Policie gerequireerd bericht van de Financieele Commisfie over het voormalig Gewest Volland, op de Requeste van Theodorus Daniël Dolegius de Kedts Houtman, houdende verzoek, dat mogte worden verklaard, dat hem de voor het aannemen der Staatsregeling vryvvillig gevraagde curateele niet obfteere in het behouden van deszelfs post als Ordinairis Clercq ten Comptoire der Coilective Mid-, delen hier ter Stede.

En zynde het voorfchreeve Rapport, op den 11 July laatstleden alhier ter Vergadering uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geinfereerd.

En de tweede en derde leezing daar van op den 16 daaraanvolgende en heden gefchied zynde.

Lil 3 Heeft