is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%l6 21 JULY iSoo;

Heeft de Vergadering , zich met het daar by voorge/laagen Concept-.Be/Jw# conformeerende, ook aldus bejlooten.

De Eerjle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, in wier handen op den 3 july 1800, om confideratien en advis, is gefield, eene Misfive van het Uitvodrend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 30 Juny laatstleden , fub No. 11g; daar by ter voldoening aan het Decreet Van den § te vooren aan de Vergadering inzendende, het door den Agent van Inwendige Policie gerequireerd bericht van de Financieele Commisfie over het voormalig Gewest Holland, op de Requeste van Theo-lorus Daniël Dolegius de Kedts Houtman, woonende alhier, verzogt hebbende , dat mogte worden verklaard , dat hem de voor het aannemen der Staatsregeling vrywillig gevraagde curateele niet obfleere in het behouden van deszelfs post, als Ordinairis Clercq ten Comptoire der Collective Middelen alhier ter Stede.

Overweegende, dat de Suppliant, noch uk hoofde van verkwisting, wangedrag of gebrek aan verftandelyke vermogens onder curateele is gebragt,' maar door desfortuinen en wel met lofiyk oog» merk, om des te beter deszelfs Crediteuren te kunnen voldoen, de curateele by den Hove van Holland verzogt, en op den 2,0 January 1-91 gech-.. t'r.eerd heeft.

Overweegende mitsdien, dat hy niet kan worden geconiidereeri te vallen ia het bezaaide bv

Ar*