is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SjS t# JULY 1800,

En zynde het voorfchreeven Rapport op den 10 July laatstleden alhier ter Vergadering uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geinfereerd.

En de tweede en derde leezing daar van op den 15 daar aan volgende en heden gefchied zynde.

Heeft de Vergadering, zich met het daar by voor- 1 geflagen Concept-Befluit conformeerende, ook ^ aldus bejlooten.

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener Perfoneele Commisfie, in wier handen gefteid was eene nadere Requeste van Emme Veerman, Gerechtsdienaar by den Hove van Justitie vahpiet voormalig Gewest Stad en Lande, daarby verzogt hebbende,dat vermits zyn ongemak dagelyks verergert, en hy uit dien hoefde voor zyn post byna geheel onbekwaam' wordt, op zyn bevoorens ingediend :Request , om in voorfchreeve qualiteit te mogen worden gépenfioneerd, favorabel mogt worden gedisponeerd.

Overweegende, dat de Requestrant, in den dienst van den Lande grys en gebrekkig géworden zynde , alle■ de- vereischten heeft, die bv de Staatsregeling, en krachtens dezelve gencmene Decreeten > ' 'tot het bekomen van penfioen worden gerequireerd.

Befluit: |

Aan Emme Veerman, Gerechtsdienaar by den Hove van Justitie van het voormalig Gewest Stad

en