Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5* ;

het Committé van de Grote Vhfchery plechtig zullen hebben afgelegd den Eed , WeJke zoo voor de Kooplieden als Stuurlieden en hunne Bootsgezellen achter dit Placaat en Ordonnantie is gedrukt.

Art. 5.1.

Na het afleggen van den Eed, zullen aati de Kooplieden worden afgegeven een gedrukt Exemplaar van dit Placaat en Ordonnantie , ten einde zich naar hetzelve ffiptelyk te gedragen.

Art. 55.

De voorfz. Kooplieden' zullen Haring mogen overnemen, tot den 15. July van ieder jaar, en langer niet.

Art. 56.

. Zy zullen niet vermogen eenigen Haring over te nemen, a!s van Haringfchëpen varende uit deeze Republiek, en verplicht zyn van ieder Stuurman, van welke zy Haring overnemen mede te brengen Atrestatiëii door den Stuurman en twee zyner Bootsgezellen behoorlyk getekend, inhoudende den naam van het Schip, waar hetzelve t'huis hoort, de quantiteit van den overgegeven Haring, en dat dezelve , overeenkomftig dit Placaat en Ordonnantie, binnen hunne Schepen gekaakt, gezouten en in tonnen of klein vaatwerk gelegd is, en dezelve by hunne t'huis komst ter Secretarie by het doen van den Eed moeten overhandigen; alles op verbeurte van veertien Guldens op ieder 7"sn.

Art. 57.

Gene kooplieden zullen hunne overgenomen Haring ergens anders mogen brengen dan binnen deeze Republiek , ter plaatfe daar men den Haring brandt, of van den vangst der Haring gewoon is Certificatie .te verleeD 3 nen.

Sluiten