Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8 30 JULY 1800.

decrcteerd: des Supplianrs verzoek mits deezen te deciineeren en te wyzen van de hand.

Zullende hier van by Extract deezes worden kennis gegeven aan het Uitvoerend Bewind.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be* wind der Bataaffche Republiek, gefchreven alhier den 26. deezer, i'ub No. =||; houdende, ingevolge van, en ter voldoeninge aan het Decreet van den 15. te vooren, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van Hendrik de Fos Junior, Koopman te Rotterdam; daarby verzogt hebbende permisfie, om met een of meer Schepen tweemaal honderd duizend ponden oud Yzer naar Dantzig te verzenden.

En in aanmerking genomen zynde, dat, vermits door den Reqnestrant by deszelfs Request niet is overgelegd een Declaratoir van den Koopman te Dantzig, die het gemelde oud Yzer ontbied, dat hetzelve niet gedestineerd is om wederom te worden uitgevoerd, maar enkel om tot Land- en Bouwbehoeften verwerkt te worden, en zoodanig Declaratoir echter, ingevolge Decreet der Nationaale Vergadering, van den 4. November 1796 gerequireerd wordt, alvoorens zoortgelyke verzoeken kunnen worden toegeftaan.

Is, conform het advis van voorn. Bewind, gedecreteerd, het verzoek by voorfz. Requeste gedaan, zoo als 't is liggende, mits deezen te deciineeren en te wyzen van de hand.

Zullende hier van by Extraót deezes worden kennis gegeeven aan het Uitvoerend Bewind.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewindder Bataaffche Republiek, gelchreeven alhier den

=5-

Sluiten