Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31 JULY 1800. 105

dat zy als zoodanig zyn gepenfioneerd, ieder met f 2*a. ja rlyks, zonder eenige bepaaling; alleenlyk wordt daar by, zoo als de Requestranten by haar gepol'eerde zeggen , geftipuleerd, dat zy jaarlyks voor den 1. April de continuatie voor het volgend jaar zouden moeten verzoeken.

Daar nu deeze ftipulatié geenen anderen grond kan gehad hebben dan om te kunnen onderzoeken of de Requestranten het geaccordeerde Penfioen behoefde , én uuiten fiaat waren om uit eigen middelen te kunnen beftaah, en 'de Requestranten, blykens refpe&iye Declariitoireri van het Gemeente-Beffuur van den Haag, onder Eede, de verklaaring van onvermogen, by Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam, in dato 2 April 1799. gereduceerd,, hebben afgelegd. Zoo vinden uwe Gecommitteerden, eerbiedigende het Decreet van den 23. January 1799. ^eene reden , dat de verzogte continuatie niet zouden wör !efl geaccordeerd: en het is daarom dat zy, dienende van advis, aan UI. beter oordeel onderwerpen het volgend Befluit'.

De Eer/te Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataalichen Volks , gehoord hebbende net Rapport van eene perfoonecle Commisfie', in wier handen, by befluit van den 27. Maart deezes jaars, gefield was de Requeste van Maria va» Buuren, Weduwe Christiaan Bentfort, Johanna Helena Suurmond, Weduwe Gerrit ter Meuleu, Maria Harmeyer, Weduwe Gabriel Jenny en Johanna Tengelaar, Weduwe Jan Hendrik Dyk, allen woonende alhier 111 den Haag, daar by tw voldoeninge aan het Decreet des Vertegenwoordigenden Lichaams van den 23. January des afgelopen jaars,-■ verzoekende met de continuatie van de by hetzelve aan ieder van haar refpeclivelyk geaccordeerd jaarlyks Penfioen van ƒ 200 0- o te mogen worden begtinftigd;

* En overwegende dat de Requestranten voorden 1. April deezes jaars zich aan deeze Vergadering, om continuatie voor het volgende jaar hebben geadresfeerd; en alzoo voldaan aan het Decreet van her Vertegenwoordigend Lichaam van den 53. January 1799. Overwegende dat de Requestranten, blykens refpeeïive P 3 - De-

Sluiten