is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 AUGUSTUS i8oo>

ter waarde van honderd duizend Ducaaten, zullea zyn gemunt, dezelve in onderfcheidene partyën ..aar Hamburg, Altona, Berlyn, en de Havens in de Oostzee te verzenden, onder deeze mits; dat aan den Conimisfaris tot het werk der Convoyen en Licenten t* Amfterdam, door een Certificaat van den Muntmeester , door wien het bedoelde vreemd Muntmateriaal in Nederlandfche Ducaaten zal worden gemunt, worde bewezen , dat de voorfchreeve qualiteit vreemd Muntmateriaal by hem is verwerkt tot Nederlandfche Ducaaten, met opgave der quantiteit, om, op vertoon van dat Certificaat, een Pasport tot uitvoer te verkryp-en, ten einde aan hst laatfte Comptoir te worden ingetrokken; — wordende het Uitvoerend Bewind by deeze aangefchreeven, de richtige executie daar van te verzekeren, zoodanig, dat by de Munten en Convoyen en Licenten ftiptelyk aan deeze conditiën worde voldaan, zonder te onderzoeken, of den Requestrant zelve de Invoerder van het gemunt vreemde Goud is geweest.

En zal Extract deezes, met by voeging van de voorfz. Requeste, in originali, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, om hier aan de noodige executie te geven.

Zullende dit Befluit, overëenkomiïig het 6e. Art. der Staastregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede 'Kamer* met en benevens de voorfz. Requeste, in originali. [zonder refumtie.]

Is geleezen de Requeste van Johan de Kanter, Philipsz-, thans woonende te Middelburg; caarby, om aangevoerde redenen, verzoekende, dat let Gemeente-Beftuur van Middelburg moge worde aange-

fchrce-