Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o8 7 AUGUSTUS 1800.

algemeene cynofure, opzichtelylc het toeleggen van zoogenaamde politieke Penfioenen, waarfchynlyk llegts betrekkelyk zal kunnen worden gemaakt op zodanige gevallen , waaromtrent op dit ogenblik geenerhande voorbeelden beftxan, en waarin dus alleen perfoneele confideratiën bet Ikfluit moeten bepalen, niet alleen zich daartoe zal 'moeten uitftrekken, maar zich tevens ook zullen moeten bepalen tot die verftandigi bezuiniging, die by het 64. Art. der Burgerlyke en Staatkundige Grondregels voor de Acte van Staatsregeling geplaatst, aan het Beduur word aanbevolen; en zulks te meer in een tydftip dat's Lands Finantiën bekrompen en de Ingezetenen telkens door buitengewone Geldheffingen moeten worden bezwaard.

En daar uwe Gecommitteerden geïnformeerd zyn, dat des Requestrants inkomen heeft bedragen ƒ2000 'sjaars, zoo vermeenen zy, op grond van dit laatst geavanceerde, Ul. te moeten advifeeren , om aan den Requestrant te accordeeren een Penfioen van ƒ800 jaarlyks, en nemen alzo de vryheid aan Ul. beter oordeel te onderwerpen het volgend Befluit:

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende" het Rapport haarer perfoneele Commisfie, by Befluit van den 23. July laatstleden, gelast, om te dienen van confideratiën en advis , op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 19. bevorens, fub Ni», houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 2. deezer maand, deszelfs favorabel advis, op de Requeste van Abraham j&ol; verzogt hebbende als tweede Commis aan 't Bureau van den Agent van Oorlog ie worden ontflagen, en aan hem zyn leven lang toe te leggen een jaarlyks Penfioen van f 1200.

Overwegende, dat de Requestrant geduurende meer dan 52 Jaaren, den Lande met meer dan gewoonen yver en onbefprpken trouw heeft gediend.

Overwegende, dat deezen 72 jarigen Grysriard, zoo uit hoofde van d>"t goed gedrag als anderszins, eene byzöndere jeflexie verdiend.

£11 eindelyk overwegende, dat in hem alle die vereisch-

ten

Sluiten