Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41© 7 AUGUSTUS 1800.

Leyden, ter Vergadering uitgebragt, het hiernavolgend Rapport:

Fiat Infertio. (f)

En is goedgevonden en verftaan, het voorfchreeve Rapport te doen drukken , aan de Leden ie d' tribueeren, en de tweede Leezing daarvan te bepaaien, twee dagen na de distribucie.

De Burger Repraefentant Steyn Parvé,en verdere , by Decreet van den 27. Maart 1799 , Gecommitteerden, t--n examen van eene Misfive van den Raad der Gemeente van Middelburg, van den 20. te vooren, verzogt hebbende, om door eene generaaie ot byzöndere dispofitie geêlucideerd te mogen worden, of de Stecdeiyke Penfioenen van Leeraars, Hoodeeraars en derzelver Weduwen, al dan niet fubjeét zyn aan zoodanige reftriétiën, als by het 3. Art. der AcTe van Staatsregeling ftaan vermeld, enz.

Hebben , by monde van den Burger Reprsefentant JDiert van Melisfant, ter Vergadering uitgebragt, het hiernavolgend Rapport ;

Fiat Infertio. (fj

r En is goedgevonden en en verftaau, het voorfchreeve Ra-port te doen Drukken, aan de Leden te distribuëeren, en de tweede Lecziag daarvan te bepaalen, drie dagen na de distributie.

De commisfie ter Organifatie van de Rechterlyke Macht, by Decreet van den £4. January deezes jaars

ver»

(* j Zie Bylaag A. C*J Zie Bylaag B.

Sluiten