Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 AUGUSTUS 180a 4<r

verzogt zynde, der Vergadering te advifeeren , in hoeverre Notarisfen kunnen gerekend worden onder de Ambtenaaren te reforteeren.

Heeft, by monde van den Burger Reprefentaryc Leemans, ter Vergadering uitgebragt, het hiernavolgend Rapport:

Fiat Infertio. (*)

En is goedgevonden en verfk?ia , het voorfchreeve Rapport te doen drukken, aan de Leden te distribuëeren, en twee dagen na de distributie aan de orde van den dag te Rellen.

De Burger Reprafentant van Fesn, en verdere, by Decreet van 16. laatstleden, Gecommitteerden, ten examen van eene Misiive van het Uitvoerend Bewind, van den 12, te vooren, fnb Njs. ||i daarby, ter voldoening aan het Decreet van den 25. Juny deezes jaars, advifeerende op Requeste van Frans de Riemer; verzogt hebbende met de continuatie van hot aan hem toegelegd Penfioen, als gewezen Commis' Collecteur te Chaam, te worden begunstigd.

Hebben by monde van den Burger ReprrefimtaUt yan den Braak, ter Vergadering uitgebragt, het hier navolgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

Op den 16. July wierden uwe Medeleden van Veen, Qtdjé, Aufmorth, van den Btaak en Carsten, gelast 11 re dienen van confideratiën en advis, op eene ten dien dage ingekomene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataalfche Republiek, gefchreeven alhier den ia. daartevoo^en, fub N». ff; houdende confideratiën en advis, op de Requeste van Frans de Riemir, daarby verzogt hebbende conti»

C) Zie Bylaag G

Sluiten