Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

414 7 AUGUSTUS 1806,

Voordragt te doen — dan aangezien 'er reeds meer dan e'etr Maand verloopen is, en 'er niets van dien aart by uwe Commisfie is ingekomen, vinden wy ons verpligt, daar' Gyl. toch niet zült kunnen Verlangen dac door een diergelyk verzoek de dispofitie op het Request van Adriaati Buyfe, in het oneindige wordt opgehouden,Uwl. te proponeeren den Burger Johannes Fitzner, te Zierikzee^ ■als nog te permitteeren, omme uiterlyk vopr den 15. September aanftaande zoodanige bezwaaren intezefiden ,■ als hy zal vermeenen dat nodig zullen zyn, óm deeze' Vergadering na rypefi rade te doen disponeereh, en dat al verder van dit Befluit door het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek zal worden kennis gegeven aan de Municipaliteit van Zierikzee, met last, om daarvan? onverwyld kennis te geven aan den opgem. Burger jfahannes Fitzner ter zyner informatie'.

Li van den BRAAK.'

Fr. GULJE. C. van FOREEST. A. J. VERBEEK. JACs. JOHs SCHRYVER.C. SCHEFFER. De Burgers HUBER en DOMINICUS, met permisfie afweezig*

En is, conform hetzelvé voörftè] gedecreteerd, derf voorn. Burger J. Fitzner,hy deezen te permitteeren, om, uitterlyk voor den 15. September aanftaande, ter zaake voorfchreeve, aan deeze Vergadering zoodanige bezwaaren intezenden, als hy zal vermeenen dat n'oodig zullen bevonden worden

En zal', ExtracT: deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Uitvoerend, om hierarn de noodige execurie te geven, en de Municipaliteit van Zierikzee. daar van te informeeren. ren einde dezelve daar var* kennis geven aan den meergemelden J. Fitzner.

Op

Sluiten