Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6oi 12 AUGUSTUS 1800.

voor en namens haare Gemeente, tegens de Mimici paliteit van £00» op Zand, wegens het niet prxfteerenvan zeker aangegaan accord, in Rechten, voorüen Hove van Juftitie over het voormalig Gewest Bar taaffch Braband, of wel voor 't Departementaal Bettuurvan de Dommel, ten pericule en nfico der voorfz. Gemeente te ageeren.

En tendeerende hetzelve advis daar heen, dat de Gemeente van Uderhout , ter zaake voorfz zoude bebooren te worden opgeroepen en geraadpleegd, ten einde op den voeten in den geest van den 194. Articul der Staatsregeling, het Gemeente Beftuur in den haaren, naar bevind al of niet tot het entameeren der gemelde Procedures te qualificeeren , en wegens de deswegens te maken kosten te vrywaren en te ïndemneeren. ,

En is goedgevondeu en verftaan, de tweede leezing van voorfz Misfive te bepaalen op aanflaande Maandag den 18. Augustus.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefcbreever. alhier den 8. deezer, fub Nis. ff; houdende ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 20. Juny laatstleden, deszslfs bericht, confiderauën en advis op de Requeste van Anna Maria Eyburg, Weduwe van Jan Krap, A.Z., woonende te Rotterdam; daarby Verzogt hebbende met een convenablen post, en inmiddels met eenigen onderftand te mogen worden beeunftied. . , _ ,.

En tendeerende hetzelve advis, dat de Supphante aan de Municipaliteit van Rotterdam zoude behooren 'te worden aanbevolen , ten einde by voorkomende gelegendheid met een bekwaame post te worden besunttigd. En

Sluiten