Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia AUGUSTUS 1800. 025

ter zaake in de Requeste vermeld, behoorlyk face te kunnen maken.

En zal Extract deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, om hier aan de noodige executie te geven.

De Cemmisföe tot het werk der Penfioenen, in een Committé Generaal benoemd, by Decreet van den 31. July laatstleden, verzogt zynde' der Vergadering te advifeeren op eene in derzelver handen gefielde Misfive van het Uitvoerend Bewind, van den 26. té voren, fub N". »?|; daarby, ter voldoening aan het Decreet van den 6. Juny deezes jaars, adyifeerende op de Requeste van B. Pypers, gepenfioneerd Lieutenant met ƒ400. 'sjaars, verzogt hebbende dat zyn Penfioen mogte worde gebragt op ƒ600.

Heeft, by monde van den Secretaris, ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

De fuccesfive ingekomen Adresfen van den Burger Bartholomms Pypers waarby denzelven zich beklaagt, door het Collegie tot de algemeene zaaken van het Rondgenooifchap te Lande, als uitgeweeken en teruggekeerd Bataaf, fleatste zyn gepenfioneert meteenen fom van vier hondert gulden, daar anderen in gelyke Rang met hem ftaande, waaren gefield op zes hondert gulden Jaarlyks; met verzoek, dat dit mogt worden geredresfeert en hem het Penfioen van zes hondert gulden, te rekenen van den dag dat zyn Penfioen is ingegaan, mogt worden toegeftaan. Zyn bv Befluit van den 6. Juny 11. gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , ten fine van confideratiën en advis.

Aan dit Befluit bv Misfive van den 26. July 11. fub Nis. voldaan zyode, vond Gyl. goed, deeze Misfive T met

Sluiten