Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C at )

Om hieromtrent geïnformeert te zyn, heeft de Ónder» geteekende, van Breda gerequireerd ce Proces-Stukken tegens de beide Bouthiers ^ en heeft het Committé van Crimineele en CivÜe Juftitie aldaar, aan den Ondergeteekenden toegezonden alle dezelve , zoo ver die ter Griffie ié vinden waren, doch niet het Vonnis, zynde altemaal hier by gevoegd, met verzoek, dat dezelve, ha het noodigé gebruik aan den Ondergeteekenden weder werden geëxtradeert; ten einde die naar Breda te renvoijeerem Ëy Examen van al die Stukken heeft de Ondergeteekende niet kunnen vinden, dat onder het groot getal der Delicten, door Thomas Bouthiers geperpetreerd en geconfesfeerd 5 ergens gewag gemaakt word van de beide Huisbraaken en Diefftallen , Waar mede hy den Suppliant geaccufeerd heeft, en dat ook onder de bewyzen van alle die Deliélen niet gevonden word eenig blyk van den Inbraak en Diefftal by den Paftoor te Mali; zoo dat het voorfz. gepol'eerde van den Suppliant by zyne Requeste, conform de waarheid fchynt te weezen.

VII. Eindelyk brengt de Suppliant Voor eene iaatfté inotive by, „ dat Thomas Bouthiers op het Schavot zynde „ om geëxecuteerd te worden, en den Ihrop om den hals i hebbende, op het oogenblik dat hy zyn leven aan dé „ galg ftond te eindigen, verklaard heeft, dat al het geert j, hy van den Suppliant had gezegd, en hem ten lasten „ gelegd, valsch was. "

Op deeze notabele omftahdigheid, heeft de Ondergeteekende zich veel moeite gegeven, om naauwkeurig onderzoek te doen; doch daar in niet volleedig kunnen Hagen.

De Subftitut Griffier Jacüb Middelaar, by die executie geadfifteerd hebbende , verklaard by zyn Declaratoir van den ij. December 1799. » dat hy Thomas Bouthiers, op het oogenblik dat dezelve zyn levert aan de galg ftond te eindigen, wel heeft hooren fprekeil in het Fransch, doch dat hy die taal niet magtig zynde, ook niet heeft kunnen verftaan, wat dezelve Bouthiers zeide , maar dat hy van anderen die naast of omtrent hem ftonden, wel heeft hooren zeggen, dat Thomas Bouthiers gezegd had, dat al wat hy tot lasten van Jofeph Hudelot bekend had, zulks onwaar was^

fi 4 De

Sluiten