is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•-10OÖ ai AUGUSTUS i8öö.

het Rapport eener perfoneele Commisfie, op een Ë& traét uit het Register der Decreeten van de Tweede Kamer, dato 4 Mey laatstleden, daarby aan deeze Kamer ortbekrachtigt terug zendende haar befluit van den 17 April daar te vooren $ genomen op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, van den 2 der gemelde maand April, fub Nis. 5|, daarby, ter voldoening aan het Decreet deezer Vergadering van den 24 January deezes jaars, advifeerende op de Requeste van Anna Catharina de. Batist, Weduwe van G. Menu, verzogt hebbende, dat aan haar en andere Ingelanden mogten worden geaccordeerd, de ten Requeste gevraagde affchryving van Verpondingen over eenige Druiplanden in den Augusta Polder, gelegen onder de Jurisdictie van Borgvliet en Zuidgeest, Lande vaft Bergen op den Zoom.

Overwegende, dat firikt genomen de eerfte reden van weigering door de Tweede Kamer aangevoerd ^ niet kan worden tegengefproken.

Befluit: in de redenen van weigering der Iweedb Kamer te berusten.

Voorts overwegende, dat evenwel het gedaane verzoek der Requestrante voor haar zelf alle atten* tie meriteert. : .

Overwegende, dat het een oude en billyke grondregel is, die niet kan worden tegengefprooken, dat al wie in de Lasten draagt, ook in de Lusten mag en moet deelen.

Overwegende, dat by de Octroyen van Hun Hoog Mogende, de datis 10 Mëy 1780 en 25 Augustus 1791 is bepaald en vastgefteld, dat ook de Eigenaars der zoogenaamde Druiplanden (waaronder de Rei questrante behoord) zullen verplicht wezen in de kosten van het maken en onderhouden en jaarlykfche reparatie der Dykagie van den Augusta Polder , pró

parte *