is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

at AUGUSTUS 1800: 1003

postwezen van dien aart is, dat dezelve niet alleen dcor geen afzonderlyk Ambtenaar behoeft, maar integendeel met meerder nut voor den Lande, en, op een veel minder kostbaren voet kan worden voorgenomen door een Perfoon, directelyk ftaande onder en geattacheerd aan een der Bureaux van het Uitvoerend Bewind.

Overwegende wyders de gronden en motiven , zoo in de onderfcheiden ftukken door het Bewind, by deszelfs Misfive overgelegd, breder gededuceerd , als door de perfoneele Commisfie by deszelfs Rapport gedetailleerd.

Befluit:

i°. Dat het Ambt van Postmeester der Staats-postery, laatst waargenomen door wylen Hendrik van der Hoop, zal worden gefupprimeerd, zoo als hetzelve gefupprimeerd wordt by deezen, en het Uitvoerend Bewind geauthorifeerd, om de Administratie van de Staats - postery voornoemd, te laten waarnemen door een Perfoon, directelyk aan hetzelve ondergefchikt en geattacheerd aan een van deszelfs Bureaux, onder een jaarlyksch dedommagement van zes honderd Guldens.

s*. Dat voorts zullen worden aangefteld vier vaste Postillons, ieder op een Tractement van twee honderd Guldens 's jaars; mitsgaders twee extraordinaire Postillons , zonder Tractement, doch met exfpectance van, zulks door goed gedrag en activiteit hebbende verdiend, by vacature, als vaste Postillons te zullen invallen.

3°. Dat de aanftelling van den gemelden Administrateur, mitsgaders der vier vaste en mee ExtraordinairePostillonszal gefchiedcn, ©pzoo« Q qq. èa